NKMZ PJSC Novokramatorsky mashinostroitelny zavod

Kramatorsk - 5, Donetsk Region, 84305 Kramatorsk
Ukraine
Telephone +380-0626-78977
Fax +380-0626-37080
ztm@nkmz.donetsk.ua

Location

  •   Unsettled / NN